• COMISII CU CARACTER PEMANENT

1.Comisia pentru curriculum

       Comisia  de elaborare a orarului:

       Echipa privind prevenirea şi monitorizarea absenţelor

       Echipa de selecţionare a arhivei:

2.Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)

3.Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

4.Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

5.Comisia pentru mentorat didactic și formare în carieră

  • COMISII CU CARACTER TEMPORAR

1.Comisia pentru actualizarea regulamentului intern şi monitorizarea aplicării ROF

2.Comisia de orientare şcolară şi profesională şi de promovare a Liceului

3.Comisia de elaborare şi revizuire PAS

      Grup de lucru pentru actualizarea Planului de acţiune al şcolii

4.Comisia de notare ritmică şi verificare a cataloagelor

5.Comisia pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin pentru elevi:

6.Comisia de gestionare a datelor aferente Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

7.Comisia de salarizare

     Grupul de lucru  care va  monitoriza, coordona şi îndruma metodologic cu privire la sistemele proprii  de control managerial

8. Comisia de salarizare pentru fonduri din costul standard/elev

  • COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

1.Comisia de inventariere   

2.Comisia de recepţie bunuri

3.Comisia de casare

4.Comisia pentru organizarea examenelor

5.Comisia de etică                      

6.Comisia de evaluare a bunurilor şcolii

7.Comisie privind costul standard/elev al Liceului Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret” Arad               

8.Comisia de echivalare a studiilor efectuate de elevi în străinătate

9.Persoana autorizată pentru completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor al Liceului Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret” Arad

10.Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 

Copyright © 2020 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ,,SPIRU HARET" ARAD

COMISIILE PENTRU ANUL ŞCOLAR   2022– 2023

Profesori

Home

 

 

 

edukacja